Get Adobe Flash player 

อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

 

 

 > > อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ <<

 

อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  จำนวน 9 ท่าน
อาจารย์แพทย์อัสนี   ภมะราภา   อาจารย์แพทย์สุขุมาล  สุวรรณคำ
อาจารย์แพทย์โอภาส   เพ็ญพงษ์   อาจารย์แพทย์อารักษ์  ผดุงวิทยากร
อาจารย์แพทย์พีรชา  คูเกษมกิจ   อาจารย์แพทย์ธีรวุฒิ  พุทธรักษ์ขิต
อาจารย์แพทยจิรวิทย์  ขาวเมืองน้อย   อาจารย์แพทย์ชัยพร  สมบูรณ์ธนกิจ
อาจารย์แพทย์ฐิติ  ภมรศิลปธรรม (ศึกษาต่อ)    
     
อาจารย์แพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์  จำนวน 19 ท่าน
อาจารย์แพทย์วันชัย  ภู่ประเสริฐ   อาจารย์แพทย์พรเทพ  เตชะสุวรรณา
อาจารย์แพทย์อายุส  ภมะราภา   อาจารย์แพทย์ชูชาติ  คูศิริรัตน์
อาจารย์แพทย์ธนากร  มณีเจริญ   อาจารย์แพทย์ยุทธศักดิ์  โอสถธนากร
อาจารย์แพทย์สุเทพ  พาทพุทธิพงศ์   อาจารย์แพทย์พวงเพ็ชร  พฤกษ์ไพศาล
อาจารย์แพทย์พัณน์ญรัศ  พันธุ์เขียน   อาจารย์แพทย์นวพร  ตันศิริ
อาจารย์แพทย์วีระวุฒิ  มิ่งขวัญ   อาจารย์แพทย์พงษ์ศรัณย์  ศรีภิรมย์
อาจารย์แพทย์จินดารัตน์  เนตรจำนงค์   อาจารย์แพทย์ฉัตรี  หาญทวีพันธุ์
อาจารย์แพทย์นวลกมล จารุชวลิต   อาจารย์แพทย์ประภัสสร  อัศวโสตถิ์
อาจารย์แพทย์อภิญญา  ฟักทองอยู่   อาจารย์แพทย์กวินท์  ชุติคงเฉลิมโรจน์ (ศึกษาต่อ)
อาจารย์แพทย์มันฑนา  สุวรรณสาร (ศึกษาต่อ)    
     
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  จำนวน  6  ท่าน
อาจารย์แพทย์นฤมล  ภมะราภา   อาจารย์แพทย์อภิชาต  ขอบใจ
อาจารย์แพทย์สมเจตน์  ชัยเจริญ   อาจารย์แพทย์ประสงค์  จตุรศรีวิไล
อาจารย์แพทย์เสกสรรค์  แซ่แต้   อาจารย์แพทย์เอนก  ชัยธรรม
     
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  จำนวน 10 ท่าน
อาจารย์แพทย์อนงค์  เบญจฆรณี   อาจารย์แพทย์ดิเรก  งามวาสีนนท์
อาจารย์แพทย์วาสนา  วินัยพานิช   อาจารย์แพทย์วราภรณ์  โสฬสพรหม
อาจารย์แพทย์กิ่งกาญจน์  ชัยเจริญ   อาจารย์แพทย์จิระพร  วงษ์สมบูรณ์
อาจารย์แพทย์พัชรนภา  จงอัจฉริยกุล   อาจารย์แพทย์ชนินทร์  เจียมสัจจะมงคล
อาจารย์แพทย์สัจจคุณ  คำเขื่อน   อาจารย์แพทย์มณฑนา  ฟูน้อย(ศึกษาต่อ)
     
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  จำนวน  7 ท่าน
อาจารย์แพทย์วัชระ  พุทธิวิศิษฎ์   อาจารย์แพทย์ไกรกิตติ  พรทวีวุฒิ
อาจารย์แพทย์วฤธ  นิลพานิช   อาจารย์แพทย์สามารถ  ตั้งเจริญไพศาล
อาจารย์แพทย์สุวิทย์  ดิลกวัฒนา   อาจารย์แพทย์สุรชัย  ธำรงโรจนโกมล
อาจารย์แพทย์โอฬาร  บ่อคำ    
     
ภาควิชารังสีวิทยา  จำนวน 5 ท่าน
อาจารย์แพทย์ฐิตารีย์  สุวรรณาลัย   อาจารย์แพทย์พิชญา  ศักดิ์ศรชัย
อาจารย์แพทย์กานดา  ศักดิ์ศรชัย   อาจารย์แพทย์พิไลพร เพิ่มขึ้น
อาจารย์แพทย์พัชลิน  พาทพุทธิพงศ์ (ศึกษาต่อ)    
     
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  จำนวน 4 ท่าน
 อาจารย์แพทย์เนตรนภา  ภมะราภา   อาจารย์แพทย์แพรว  ไตลังคะ
 อาจารย์แพทย์กชนันทน์ เพ็ชรราช   อาจารย์แพทย์อุฬาร  วิเลขา
     
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์    จำนวน  4  ท่าน
อาจารย์แพทย์ธำรง หาญวงศ์   อาจารย์แพทย์กฤช  จารุชาต
อาจารย์แพทย์กนกวรรณ  สิทธิวิรัชธรรม   อาจารย์แพทย์กิติศักดิ์  ประกอบทรัพย์
     
ภาควิชาจักษุวิทยา  จำนวน 4 ท่าน
อาจารย์แพทย์ติรนิตย์  ผลจันทร์   อาจารย์แพทย์นัยนี  สุวัตถี
อาจารย์แพทย์สุรพงษ์  ดีพอ   อาจารย์แพทย์วรรณารี  มหาวงศ์  (ศึกษาต่อ)
     
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จำนวน 3 ท่าน
 อาจารย์แพทย์วัชรพล  ภูนวล   อาจารย์แพทย์พัชรินทร์  วัชรินทร์ยานนท์
 อาจารย์แพทย์สุธิดา  อ่ำเอี่ยม    
     
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  จำนวน  4  ท่าน
อาจารย์แพทย์ชำนาญ  หล่อเมืองทอง   อาจารย์แพทย์สมภวรรณ  อินสัน
อาจารย์แพทย์กริช   นนทวาสี   อาจารย์แพทย์ผกาพร  ชมภูใบ
     
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จำนวน 2 ท่าน
 อาจารย์แพทย์ชิดชนก  เอกวัฒนกุล   อาจารย์แพทย์สุนทรี ลาภใหญ่
     
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช จำนวน 1 ท่าน
อาจารย์แพทย์สุกัญญา  สุวรรณศรี    
     
ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์  จำนวน 1 ท่าน

อาจารย์แพทย์อดิศร  บุนนาค

   

 ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ