Get Adobe Flash player 

วิสัยทัศน์

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
 

พันธกิจ : บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกแก่นิสิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข
 

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา
 

ค่านิยม : รู้หน้าที่ มีน้ำใจ รับผิดชอบ
 

ปณิธาน : มุ่งมั่นที่จะสร้างนิสิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา และด้านสร้างเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตราฐานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

ปรัชญา : สอนและเรียนให้เกิดปัญญา
 

            ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ศพค.) ซึ่งใช้ในภาอังกฤษว่า Medical Education Center (MEC) ปัจจุบันมีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

            ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศ.นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ และคณะได้ทาบทามโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้าร่วมใน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 นพ.สุจริต ศรีประพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อพิจารณา ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

            ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครสวรรค์ ขอยกเลิกโครงการรับนิสิตแพทย์ จำนวน 30 คน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) จึงติดต่อให้ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ดำเนินการแทนมีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหาร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในโครงการ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ

            ต่อมาในปี พ.ศ.2543 สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เปิดรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้ทำสัญญาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน(แพทย์พี่เลี้ยง)เป็นรุ่นแรก เพื่อช่วยเหลืออาจารย์แพทย์ในการจัดการเรียนการสอน

            หลังจากนั้น คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในด้านการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมกัน การพัฒนาห้องสมุด รวมทั้งชี้แจงนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ฯลฯ  และต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  เป็นรองคณบดีฝ่ายคลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งลักษณะพิเศษของโครงการ ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือ

                           1. คัดเลือกนักเรียนจากชนบทให้เรียนในภูมิภาคและให้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม
                           2. กระจายโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้ศึกษาวิชาแพทย์มากขึ้น
                           3. การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 
                               3.1 การศึกษาระดับเตรียมแพทย์ และปรีคลินิก ชั้นปีที่ 1-3  จะศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์และ/หรือคณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
                               3.2 การศึกษาระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 จะศึกษาและฝึกงานภายใต้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลศูนย์
 

            ลักษณะของการชดใช้ทุนคือ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในภูมิลำเนาเดิมไม่น้อยกว่า 3 ปี หากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ได้จะต้องชดใช้ทุนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขตามที่กำหนดภาพหลักของบัณฑิตแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือ “เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดล่าสุดโดยแพทยสภา และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท และพร้อมที่จะให้บริการ สาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน”